De afgelopen 20 jaar hebben diverse organisaties de onconventionele ontwikkeling en het maatschappelijk gebruik van Coloci mogelijk gemaakt, zonder daarbij verplichtingen of voorwaarden op te leggen. Denk daarbij aan meer dan honderd PO en VO scholen, coöperaties, bedrijven, nuts- en zorginstellingen en gemeenten. Hierdoor is unieke kennis en gereedschap ontstaan over:

  • autonome gemeenschapsvorming op basis van intrinsieke motivatie, zonder direct een economische entiteit te zijn
  • hoe organisaties in contact kunnen blijven met een snel veranderende samenleving
  • het vormgeven, stimuleren, faciliteren en uitvoeren van toekomst gerichte transities.

De ontstane kennis is inmiddels ook onderwerp van studie op diverse universiteiten in Europa.

Als tegenprestatie helpt Coloci deze partners bij het bedenken en invullen van initiatieven die aanleiding geven voor verandering, nieuwe betekenisgeving, waardeontwikkeling, wederkerige verbinding, nieuwe werkprocessen en een nieuwe rol in de samenleving ten einde zelf relevant en vertrouwd te blijven.

Inmiddels zijn er steeds meer publieke en private organisaties die Coloci toepassen en de impact ervan ervaren. Een partij die als een pionier onafhankelijk de dialoog zoekt, gevraagd en ongevraagd nieuwe activiteiten en verbindingen op alle niveaus weet te realiseren en verbinden met:

  • de burger/klant/lid -> meer autonomie, participatie en wederkerigheid
  • de professional -> prikkelen hun nieuwe talenten op een nieuwe manier benutten en nieuwe deskundigheid ontwikkelen
  • de organisatie -> deze nieuwe professionals leren zien, begeleiden, benutten, belonen, en samen naar een nieuwe rol en nieuwe behoeften groeien

We hebben ervaren dat binnen veel organisaties of een hele sector, de benodigde vrijheid of ervaringsdeskundigheid niet voorhanden is om een dergelijke ontwikkeling met alle (in)direct betrokkenen, ongeacht rol, functie of relatie te realiseren. Of dat het te veel inspanningen kost en men daardoor steeds meer tijd, vertrouwen en verbinding verliest.

Geïnteresseerd?  Neem gerust contact op >>

Alleen met elkaar kunnen we een nieuwe samenleving vormgeven en daarmee bijdragen aan een leuker en zinvoller leven van iedereen. Coloci wil een voorbeeld zijn van maatschappelijk ondernemen voor een nieuwe toekomst